El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit català, vol analitzar el desplegament de la mateixa i com s’està desenvolupant al si de les entitats.

Per aquest motiu s’estan realitzant diferents accions entre les quals es troben un estudi adreçat a les persones voluntàries de les associacions. L’objectiu principal es recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i elements de millora.

Podeu contestar voluntàriament l’enquesta a aquest enllaç.

Estudi sobre el voluntariat a Catalunya